ARMENIAN MONUMENTS- Yerevan, History Museum of Armenia, 2017, 208 p. The album – guidebook ARMENIAN MONUMENTS includes classical examples of the Armenian architecture, which have been chosen from all regions of Armenia and Artsakh, with the brief historical-cultural outlines and data, as well as legends related to the monuments. The album – guidebook is published in Armenian and English.

  History Museum of Armenia: Permanent Expositions History Museum of Armenia, Yerevan, 2017. - 152 pages. _ The illustrated album-guidebook, entitled HISTORY MUSEUM OF ARMENIA: PERMANENT EXPOSITIONS, presents the main thematic halls at the History Museum of Armenia from the Old Stone Age to this day. Printed in separate languages: Armenian, Russian, English and French, the album-guidebook contains brief historical information for each of the halls and exhibited materials.

  Armenia and Iran. Memory of the Land From the Bronze Age to Post Urartu (4th Millenium BC to 1st Century BC) | Joint Exhibition of Archaeological finds from the © History Museum of Armenia and National Museum of Iran _ The  catalogue presents the joint exhibition, entitled “Armenia and Iran: Memory of Land”, of  the History Museum of Armenia and the National Museum of Iran. The unique objects  with explanatory notes, historical texts and articles, which introduce the period from the Bronz [...]

  ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԻՐԱՆ․ ՀՈՂԻ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՐՈՆԶԻ ԴԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀԵՏՈՒՐԱՐՏՈՒ (Ք․ա․ IV հազարամյակից մինչև Ք․ա I դար) | Ցուցահանդեսի հոդվածների հավաքածու և կատալոգ ©️ Իրանի ազգային թանգարան և Հայաստանի պատմության թանգարան, 2017. - 182 էջ /հայերեն-պարսկերեն-անգլերեն/ - Կատալոգը Հայաստանի պատմության թանգարանի և Իրանի ազգային թանգարանի «Հայաստան և Իրան. Հողի հիշողությունը» խորագիրը կրող համատեղ ցուցահանդեսի պատկերագիրքն է,որտեղ զետեղված են Բրոնզի դարից միչև Հետուրարտու (Ք․ա․ IV հազարամյակից մին [...]