For more than a hundred years, the History Museum of Armenia has built its activities based on scientific research. To publish the results of the Museum’s scholarly activities, a scientific periodical “Transactions of the State Historical Museum of Armenia” was created, the first issue of which appeared in 1948. Its last issue came to light about forty years ago, in 1981. In 2021, the 8th issue of the "Transactions of the History Museum of Armenia" periodical was published, which contains a collection of the reports made at the conference dedicated to the 30th anniversary of the independence of the Republic of Armenia. The next issues of the periodical will introduce articles and studies related to materials and archival documents kept in various museums of Armenia.

Հոդվածների հրապարակման տեխնիկական պահանջները և կարգը։

    The list of the Editorial Board:  Nzhdeh Yeranyan (president), Hayk Nazaryan (secretary), Pavel Avetisyan, Harutyun Marutyan, Hamlet Petrosyan, Hripsime Pikichian, Ruben Vardanyan, Mkhitar Gabrielyan, Arsen Bobokhyan, Tork Dalalyan, Hamo Sukiasyan, Ara Sanjian, Roberto Dann, Hratch Tchilingirian.
Тел.։ 010-521457, Эл. Почта։ hmaconference@gmail.comTransactions, Volume IX, 2022

Transactions
History museum of Armenia
Volume IX
Yerevan 2022

Աշխատություններ, Հատոր VIII, 2021թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պատմության թանգարանի
Հատոր VIII
Երևան 2021

Աշխատություններ, Հատոր VII, 1981թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր VII
Երևան 1981

Աշխատություններ, Հատոր VI, 1975թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր VI
Երևան 1975

Աշխատություններ, Հատոր V, 1959թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր V
Երևան 1959

Աշխատություններ, Հատոր IV, 1952թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր IV
Երևան 1952

Աշխատություններ, Հատոր III, 1950թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր III
Երևան 1950

Աշխատություններ, Հատոր II, 1950թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր II
Երևան 1950

Աշխատություններ, Հատոր I, 1948թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր I
Երևան 1948