HISTORY MUSEUM OF ARMENIA

Map and Virtual Tour

Download the PDF version of the map

Map and Virtual Tour

23 24 25
  1. Հայկական Գորգարվեստ
  2. Ժամանակավոր Ցուցադրություն
  3. Ժամանակավոր Ցուցադրություն
  4. 26
  • Տեղեկատու
  • Դրամարկղ
  • Էքսկուրսավարներ
  • Հանդերձարան
  • Զուգարան

*Your visit begins from the 3rd floor

3 Floor
2 Floor
1 Floor

Virtual Tour