ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հաշվապահություն

Հաշվապահություն

Հաշվապահության բաժինը թանգարանի հիմնադիր բաժիններից է։ Այն իրականացնում է հաշվապահական հաշվառման աշխատանքների հետ կապված համապատասխան փաստաթղթերի նախագծերի պատրաստումը, կատարում հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները, վերլուծում հաստատության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, կազմում տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռը, վերլուծում տնտեսական վիճակը և կազմակերպում հաստատության նյութական միջոցների գույքագրման աշխատանքները։