ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Թուր պատյանով

Շեղբն երկու երեսին ունի չորսական տողով աղոթք-արձանագրություն։

Ա երես

1-ին տող Տէր, լու՛ր աղօթից իմոց, ունկն դիր խնդրուածոց իմոց ճշմարտութ(եամ)բ քով։ Լուր ինձ արդարու(թեամ)բ քով, և մի մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի

2-րդ տող քում, զի ոչ արդարանայ առաջի քո ամ(ենայն) կենդանի․ հալածե(ա)ց թշնամին զանձն իմ․ խոնարիւ արար յերկիր զկեանս իմ․ և նստոյց զիս ի խաւարի ո(ր)պ(ես)

3-րդ տող ․․․ եալ․․․ինից։ Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ․

4-րդ տող․ ձեռաց քոց խ․․․այ ես։ Համբարձի առ քեզ զձեռս իմ։ Անձն իմ որպես երկիր ծարաւի է առ քեզ․ վաղվաղակի լուր ինձ, Տէ՛ր, զի նուազեցաւ

Բ երես

1-ին տող Մի դարձուցաներ զերեսս քո յինեն․ նմանիցիմ այնոցիկ, ոյք իշանին ի գուբ, լսելի արար ինձ առաւօտու զողորմութի(ւն)ս քու զի քու ի քեզ Տէր

2-րդ տող ․․․ ցար․ ցոյց ինձ ճանապարհ յոր և գնացից․ զի առ քեզ, Տ(է)ր համբարձի զանձն իմ։ Փրկեա զիս ի թշնամեաց իմ Տ(է)ր ․․․ զքեզ ապաւէն ինձ արարէ

3-րդ տող Ու․․․ ինձ առնել կամս քու-զի դու ես աստուած իմև ոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ, ի յերկիր ուղիղ վ(ա)ս(ն) անուան քո Տէր կէցուսցէս զի

4-րդ տող․ արդարութ(եամ)բ քով, հանցես ի նեղութ(են)է զանձն իմ։ Ողորմութեամբ քո սատակես զթշնամիս իմ, և կորո զամենայն նեղիչս անձին իմոյ․ զի ես ծառայ ք․․․

Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու

Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան

Դարաշրջան ։ 19-րդ դար

Տարածաշրջան : Արևմտյան Հայաստան

Նյութ : Պողպատ, փայտ, կաշի, ոսկոր

Ինվենտար # : 8091