Կ. Ղաֆադարյան Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1957.