Ս. Լիսիցյան Զանգեզուրի հայերը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1969.