Խ․ Մուշեղյան Հայաստանի դրամական գանձերը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1973.