Խ. Մուշեղյան Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում մ.թ.ա 5-մ.թ.14-րդ դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.

  Տ. Խաչատրյան Արթիկի դամբարանադաշտը /կատալոգ/, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1979.

  Խ․ Մուշեղյան Հայաստանի դրամական գանձերը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1973.

  Ս. Լիսիցյան Զանգեզուրի հայերը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1969.

  Վ. Պետրոսյան Սասունի բարբառը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1965.

  Ե. Մուշեղյան Հայերեն արձանագրությամբ առարկաներ, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1964.

  Տ. Խաչատրյան Հին Արթիկի նյութական մշակույթը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1963. /ռուսերեն/

  Կ. Ղաֆադարյան Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1957.

  Կ. Ղաֆադարյան Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1948.