Բազմանիստ հիմքով սյան վերին մասում հակադիր դասավորությամբ քանդակված են չորս մորուքավոր դիմապատկերներ: Դեմքերը օվալաձև են, տափակ, երկարուկ, ուղիղ քթով: Հոնքերի բարձր աղեղների տակ աչքերի խորը փորվածքներն են: Բերանը և ճակատի զարդը նշված են թույլ փորվածքներով: Գլխարկը գագաթամասում կոնաձև է: [...]

Անտրոպոմորֆ կուռք է` հմայական աղերսի կեցվածքով դեպի վեր մեկնած գլխով և թևերով: Քանդակը խիստ ոճավորված է: Իրանի ստորին հատվածը մասսիվ է, եզրերում` կլորացող, գոտկատեղը սեղմված է: Գլուխը ուղղանկյունաձև է` թևերից առանձնացված խորը փորվածքներով: Վիզը նշված չէ: Իրանի վերին կեսը` մինչև գոտկատեղ, [...]

Հեռացող ծայրերով ապարանջան` պատրաստված բրոնզե լայն թիթեղից: Մակերեսը զարդարված է վազող սպիրալի երկու ռելյեֆով, որոնց բաժանում է հասկաձև զարդանախշով զարդագոտին: Ապարանջանի ծայրերը ավարտվում են երեքական օղակներով: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 14-13-րդ դդ․ Տարածաշրջան : [...]

Տղամարդու դիմաքանդակ, կուռք կարմրավուն տու‎ֆից: Դեմքը տափակ է, թավ հոնքերի տակ աչքերը նշված են կլոր, խորը փոսիկներով: Քիթը ռելյե‎ֆ է, ծայրը կոտրված, բերանը նշված է ակոսով: Գլխին կրում է սրագագաթ վերնամասով սաղավարտ: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 10-9-րդ դդ․ Տարածաշրջա [...]

Նստած թռչունի սնամեջ ֆիգուրա: Երկարավիզ, վեր պարզած գլխով, ընդգծված աչքերով, հովհարաձև փռված պոչով: Պարանոցի հիմքում ունի օղակաձև ունկ՝ շղթայից կախելու համար: Իրանը սնամեջ է, աժուր` զարդարված եռանկյունի կտրվածքներով: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 15-14-րդ դդ․ Տարածաշր [...]

Ձողաձև հիմքով քառանկյունի հարթակի վրա կանգնած այծի ձուլածո քանդակ է: Կեցվածքը հանգիստ է: Բարձր պարզած գլուխը զարդարված է ետ կեռված եղջյուրներով: Երկարականջ է, քթանցքները և աչքերը ընդգծված են կլոր փոսորակներով, բերանը` ակոսով: Պոչը կարճ է` դեպի վեր ոլորված: Գիրուկ իրանը երկու կողերին ունի [...]

Միաձույլ լայնաշեղբ: Դաստակը գլանաձև է, սնամեջ, կիսագնդաձև գլխիկով, այն ընդելուզված է փայտով: Պատյանը հարդարված է սեպաձև կտրվածքներով և գալարվող օձի վերադիր պատկերով` ծայրին տափակ շրջանաձև պահպանակ է: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Ուշ բրոնզի դար Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 15-14-ր [...]

Քառանկյունի հարթակի վրա դրված է երկանիվ մարտակառք` լծված դինամիկ ընթացքի մեջ գտնվող զույգ ձիերով: Ձիերը բարակիրան են, ունեն երկարուկ դունչ, բարձր բաշեր, երկար պոչ: Կառքի անիվները ճաղավոր են, թափքը` թեթև: Թափքի վրա կանգնած են երկարավիզ, տափակ դեմքերով երկու ֆիգուրա` զինված դաշույնով: Նրան [...]

Բրոնզե դրվագված թիթեղը ներկայացնում է Արեգակնային երկրակենտրոն համակարգության մոդելը: Ստորին մասի կենտրոնում՝ խաչաձև հիմքով և կիսաբոլորակ սայրով սակրի տեսքով, պատկերված է Երկիր մոլորակը: Այն շրջապատված է ջրի և մթնոլորտի շերտերը նշող երկու օղակներով: Գլխավերևում շողարձակող սկավառակը խորհր [...]

Արձանախմբի կենտրոնական ֆիգուրան հզոր մկանունքով ցուլն է: Ցուլի մոտ՝ պատվանդանի վրա կանգնած են երկու այծ: Ունենալով պաշտամունքային նշանակություն, քանդակը օգտագործվել է իբրև կառքի հմայական զարդ և շտանդարտ: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք.ա. XXIII-XV դդ., Ուշ [...]